Úvod Financie Dočasná ochrana podnikateľov a jej náležitosti

Dočasná ochrana podnikateľov a jej náležitosti

2091
0
ZDIEĽAŤ
0 Shares

Stav ekonomiky na Slovensku po roku 2020 je preukázateľne na veľmi nestabilnej úrovni. Vzhľadom na reštrikcie, ktoré vyvolala pandémia COVID – 19, vzniklo globálne oslabenie ekonomiky a jej produkcia bola značne znížená. S týmto neočakávaným zásahom bol tak narušený ekonomický cyklus a jeho produkčné súčasti. Podnikateľské subjekty jednotlivých sfér boli nútené svoju činnosť buď dočasne pozastaviť, prípadne ukončiť. Tento bezprecedentný dopad na ekonomiku vyvolal neodkladnú potrebu riešenia hrozby ekonomického úpadku. V tomto smere nejde len o stratu ziskov podnikateľských subjektov, ale najmä narušenie chodu tohto cyklu na viacerých úrovniach.

Finančné ťažkosti v dôsledku obmedzenej produkcie vytvorili nepriaznivé ekonomické dopady ako stratu pracovných miest, či vznik pohľadávok. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky na tento fakt pružne reagovalo a prijalo viacero nutných opatrení, ktoré majú byť podnikateľským subjektom v tejto nepriaznivej dobe nápomocné. Novela zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, priniesla podnikateľským subjektom na území Slovenskej republiky súbor riešení, ktoré by mali zmierniť a spomaliť negatívny dopad pandémie. COVID-19. Týmto nevyhnutným riešením je práve dočasná právna ochrana podnikateľských subjektov. Znenie tohto opatrenia je upravené v zákone č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ústredným významom tohto opatrenia je poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľským subjektom pred veriteľmi na určité obdobie, nie však úplná anulácia ich obchodných záväzkov. Ide tak o podporu podnikateľských subjektov vo finančných ťažkostiach, ktoré im vplyvom pandémie COVID – 19 vznikli a predĺženie lehoty na splatenie a vyrovnanie záväzkov. Takto vytvorený právny rámec sa týka podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky.

Opatrenia dočasnej právnej ochrany podnikateľských subjektov je však potrebné sledovať z pohľadu dvoch zainteresovaných strán. Na jednej strane stojí strana postihnutých podnikateľských subjektov, na strane druhej je pohľad veriteľov. V prvom rade je však nutné zadefinovať samotný obsah dočasnej právnej ochrany a charakterizovať predpoklady definované predmetným zákonom, ktoré má mať podnikateľský subjekt, v prípade, že chce o dočasnú právnu ochranu požiadať.

Základnou podmienkou je, aby podnikateľský subjekt mal sídlo, prípadne miesto podnikania na území Slovenskej republiky. Zároveň je potrebné podotknúť, že podnikateľské oprávnenie subjektu muselo vzniknúť pred dátumom 12.03.2020. Účelom ochrany je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu efektívneho riešenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Pokiaľ subjekt spĺňa uvedené, je oprávnený podať žiadosť, na základe ktorej mu bude poskytnutá dočasná ochrana, z dôvodu závažného zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značného poklesu tržieb subjektu, a to v porovnaní s rovnakým vykázaným obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku. Pokiaľ však podnikateľ, resp. žiadateľ neprevádzkoval svoju činnosť v uvedenom období, činnosť za porovnateľné obdobie sa považuje činnosť za mesiac február 2020.

V predpokladoch vyhovenia žiadosti je ďalej podmienka, že podnikateľský subjekt nebol k 12. marcu 2020 v úpadku, v konkurznom konaní alebo reštrukturalizácií Pokiaľ sa už voči podnikateľovi k dátumu 12.3.2020 viedlo exekučné konanie, subjekt o dočasnú právnu ochranu nie je oprávnený požiadať.

Subjekt ďalej musí preukázať, že v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil, zároveň vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol k 12. marcu 2020 začatý výkon záložného práva. Žiadateľ v kalendárnom roku 2020 rovnako nemohol, okrem opatrení, ktoré smerujú k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, urobiť iné opatrenia ohrozujúce jeho finančnú stabilitu. Ďalšou podstatnou podmienkou v prípade podania žiadosti o dočasnú právnu ochranu je nutnosť vedenia riadneho účtovníctva.

Pokiaľ subjekt spĺňa uvedené podmienky, môže požiadať o poskytnutie dočasnej právnej ochrany. Žiadosť musí byť podaná prostredníctvom špecificky, na tento účel vytvoreného formulára, a to na príslušnom súde. Príslušnosť súdu je určená na základe sídla právnickej osoby, prípadne miesta podnikania fyzickej osoby.

Podnikateľ podáva žiadosť na základe príslušnosti na jeden z nasledujúcich orgánov: na Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave; na Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne; na Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre; na Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Predmetná žiadosť vyžaduje aj formálne náležitosti, ktoré musí žiadateľ dodržať. V prípade právnických osôb je žiadosť podávaná výhradne elektronicky a verifikovaná elektronickým podpisom žiadateľa. Fyzické osoby môžu žiadosť podať na príslušnom súde osobne alebo prostredníctvom poštového úradu. Avšak v prípade fyzických osôb je potrebné doložiť kópiu občianskeho preukazu, ktorá supluje kvalifikovaný elektronický podpis.

Po podaní žiadosti, príslušný súd vyhodnotí možnosť udelenia dočasnej právnej ochrany. Pokiaľ žiadateľ riadne postupoval podľa vyššie uvedeného a zároveň spĺňa jednotlivé podmienky, súd bezodkladne vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany. Potvrdenie o poskytnutí ochrany súd následne zverejní v Obchodnom vestníku a doručí uložením do spisu. Potvrdenie nadobúda platnosť dňom, nasledujúcim  po dni zverejnenia informácie o poskytnutí dočasnej právnej ochrany v Obchodnom vestníku.

Samozrejme, i v tomto prípade treba akceptovať možnosť nepridelenia dočasnej právnej ochrany. Odmietnutie žiadosti nastane v prípade, pokiaľ žiadosť neobsahuje zákonom určené náležitosti alebo neboli splnené zákonom určené náležitosti zo strany žiadateľa. Potvrdenie o odmietnutí je žiadateľovi následne odoslané do elektronickej schránky. V prípade, pokiaľ žiadateľ elektronickú schránku aktivovanú nemá, je potvrdenie uložené do spisu a informácia je žiadateľovi odoslaná na e-mailovú adresu, ktorú žiadateľ v žiadosti uviedol. I v prípade odmietnutia žiadosti je možné podanie námietky na rozhodnutie, a to v lehote do 15 dní od doručenia odmietnutia.

Dočasná ochrana podnikateľov má negatívne dopady na veriteľov, ktorí následne nemusia byť schopní  splácať vlastné obchodné záväzky a tým opäť prispievajú k prehlbovaniu ekonomickej krízy. Z tohto titulu je ochrana podnikateľských subjektov, ktorí sa v dôsledku pandémie COVID – 19 stali dlžníkmi iba dočasná a po uplynutí stanovenej lehoty musia začať splácať všetky svoje záväzky, ktoré im vznikli pred aj počas plynutia ochrannej lehoty poskytnutej zákonom. Počas tohto obdobia sa takisto pozastavuje premlčacia doba všetkých pohľadávok. Pokiaľ hľadáte kvalitnú vymáhaciu spoločnosť, odporúčame Claims Collection, ktorá patrí medzi popredné spoločnosti na Slovensku.

Veritelia, ktorí naliehavo potrebujú svoje finančné prostriedky, by preto nemali čakať až do uplynutia ochrannej lehoty dlžníkov, ale svoj nárok by si mali nárokovať už počas jej plynutia. Radili by sme sa obrátiť na vymáhaciu spoločnosť, ktorá môže začať podnikať úkony, pre získanie rozhodnutia, ktoré je následne vymáhateľné od dňa skončenia ochrannej lehoty pre podnikateľov, ktorá im bola poskytnutá v dôsledku opatrení v čase pandémie COVID-19.